FAQ

Wat is een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een woonvorm waarbij de leden (bewoners) gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen over hun huisvesting. In deze vorm van zelforganisatie besturen en beheren bewoners gezamenlijk hun eigen wooncomplex. Ze maken bijvoorbeeld afspraken over in welke mate ruimtes en voorzieningen ze met elkaar delen, over het innen van de huren en het aannemen van nieuwe bewoners.
Een wooncoöperatie is een vereniging met leden en een bestuur. De woningen worden door de leden gehuurd en de huur komt ten goede aan de wooncoöperatie. Beslissingen worden gezamenlijk via de Algemene Ledenvergadering genomen.

Zijn er ook koopwoningen?

Er zijn uitsluitend huurwoningen. Op deze kavel mogen, volgens het bestemmingsplan, alleen huurwoningen gebouwd worden.

Waar komt de naam Eureka! vandaan?

Eerder had de wooncoöperatie kans op een kavel aan het Archimedesplantsoen in Amsterdam. Deze kavel werd echter toegewezen aan een andere partij. Archimedes (de wet van…) heeft volgens de overlevering ‘Ik heb het’ maar dan in het Grieks: Eureka!, uitgeroepen toen hij ontdekte dat voorwerpen, die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal en hetzelfde gewicht hebben, ook dezelfde hoeveelheid water verplaatsen. Hij sprong zijn bad uit en rende bloot de straat op, alsmaar roepend “Eureka!”.

Hoe is Eureka! tot stand gekomen?

Nadat er veertien jaar voorwerk is gedaan door een klein groepje volhardende mensen, is op 8 april 2021 Eureka! ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als doel een woonproject voor 50 plussers te gaan ontwikkelen. Inmiddels was er al een samenwerking met de architecten van Xoomlab. Op 25 januari 2022 is de coöperatieve vereniging eureka u.a. opgericht (hierna te noemen Eureka!) Op 3 mei 2022 is de optieovereenkomst met de gemeente Amsterdam getekend voor de zelfbouwkavel aan de Majoor Fransweg, Kolenkitbuurt zone Noord in Amsterdam.

Toen bleek dat er uiteindelijk 80 tot 100 woningen gebouwd kunnen gaan worden, is de bestaande groep leden op zoek gegaan naar aansluiting met andere startende wooncoöperaties. Zo werd er contact gelegd met een groep mensen die zich in mei 2022 aansloot bij Eureka! De vereniging omarmde het multigenerationele gedachtegoed dat deze groep inbracht.

Met deze instroom telde Eureka! inmiddels veertig leden en werd de organisatie verder geprofessionaliseerd. Naast het bestuur werden verschillende commissies opgericht en werden procedures ontwikkeld. Voor 2023 is het doel om uitgegroeid te zijn tot 100 leden.

Maandelijks komen de leden bijeen in de algemene ledenvergadering en ook het bestuur vergadert maandelijks. Daarnaast komt het projectteam tweewekelijks bijeen, waarin leden van het bestuur van Eureka! en de architecten van Xoomlab, de voortgang van het project bespreken en bewaken.

Wanneer is het gebouw klaar?

hieronder de planning zoals overeengekomen met de gemeente:

 • 13 mei 2023 vaststelling VO (voorlopig ontwerp) door de ALV (algemene ledenvergadering)
 • VO gaat naar de gemeente
 • Op basis van de terugkoppeling van de gemeente wordt het DO (definitief ontwerp) opgesteld.
 • November 2023 vaststelling DO (Definitief Ontwerp) door de ALV
 • DO naar de gemeente voor goedkeuring ● Aanvraag omgevingsvergunning – dat duurt tussen de 3 en 6 maanden.
 • Gemeente maakt kavel bouwrijp
 • 2e helft 2024 eerste paal de grond in
 • oplevering begin 2026 bouwperiode ongeveer 12 – 18 maanden

Dit is een globale tijdlijn die onderhevig is aan invloeden en veranderingen in de markt. Er kunnen geen rechten aan deze planning ontleend worden.

Hoe kan ik lid worden van Eureka!?

 • 1. Meld je aan via info@eurekaamsterdam.nl
 • 2. Je wordt uitgenodigd om naar een maandelijkse informatieavond te komen.
 • 3. Na het bezoek aan een informatieavond laat je weten of je verder wilt. Zo ja, dan word je aspirant-lid.
 • 4. Je ontvangt een enquête, waarin behalve praktische vragen ook gevraagd wordt naar woongeschiedenis, motivatie, en mogelijke inzet voor Eureka!
 • 5. Het formulier wordt beoordeeld en er volgt een zogenaamd klikgesprek (klikt het tussen beide partijen) waarbij wat dieper wordt ingegaan op bovengenoemde onderwerpen.
 • 6. De uitslag van het klikgesprek kan ja, nee of misschien zijn. Bij ja en misschien wordt je verzocht om de komende periode minimaal 3* x naar een bijeenkomst (ALV, themamiddag, excursie, koffieochtend) te komen. Dat is een voorwaarde om toegelaten te worden. Doel is wederzijdse kennismaking.
 • 7. Na drie keer een bijeenkomst bijgewoond te hebben, word je voorgedragen bij de ALV.
 • 8. Als de ALV instemt met het lidmaatschap ben je vanaf dat moment lid.
 • 9. Na de betaling van de €1000 inleg en de contributie ontvang je een rangnummer dat bepaalt op welke plek je staat op de lijst die de basis vormt voor de toewijzing van de woningen.
 • 10. Een aspirantlid heeft vier maanden te tijd om te besluiten of hij/zij lid wil worden.

Hoeveel bedraagt het inleggeld per lid?

Het inleggeld bedraagt eenmalig €1.000,- per lid te betalen bij aanvang van het lidmaatschap. Het inleggeld is per (volwassen) lid.

Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie is €10,- per maand per lid

Krijg ik mijn inleggeld terug wanneer ik mij terugtrek uit het project?

Wanneer een lid zich binnen twee maanden na inschrijven/betaling bedenkt en zich wil terugtrekken, dan wordt het inleggeld terugbetaald. Bedenkt het lid zich na die twee maanden dan wordt het inleggeld omgezet in een obligatie van vijf jaar op naam van het lid.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een soort lening die op termijn wordt terugbetaald. De jaarlijkse rente is afhankelijk van de looptijd van de obligatie. De rente en de lening worden afbetaald met de inkomsten van de huren. Elke obligatie heeft een waarde € 250,-

Wat zijn de afspraken m.b.t. de eigen bijdrage die bijeengebracht moet worden door de leden?

Ieder huishouden zal zich inzetten om mee te werken aan de financiering van Eureka! Daarbij wordt een gemiddelde van €15.000 inbreng per huishouden aangehouden. Dit kan zijn door een bijdrage uit eigen vermogen, verkoop van obligaties, of een ander middel.

Wat gebeurt er wanneer het project niet doorgaat, ben ik persoonlijk aansprakelijk?

je bent niet persoonlijk aansprakelijk wanneer het project toch geen doorgang vindt. Eureka! heeft een coöperatieve vereniging UA als rechtspersoon. D.w.z. dat deze rechtspersoon aansprakelijk is voor eventuele financiële schade. Het bestuur van de vereniging is alleen aansprakelijk bij wanbeleid en is daarnaast verzekerd tegen aansprakelijkheid. Wel is de kans groot dat je het inleggeld van €1.000,- niet meer terugkrijgt. Dit geldt ook voor de reeds betaalde maandelijkse contributie.

Wordt het Huis van de Wijk en het Jongerencentrum onderdeel van Eureka!?

In de onderste twee lagen van de toren vestigt de gemeente Het Huis van de Wijk en een Jongeren talentencentrum. De gemeente betaalt Eureka! voor de bouw van Het Huis van de Wijk en het Jongerencentrum en is daarmee eigenaar en bepalend voor de invulling van deze centra.

Hoe gaat Eureka! om met prijsstijgingen, renteverhoging en andere onzekere invloeden?

In de begroting is al rekening gehouden met hogere kosten. Voortdurend wordt de begroting gemonitord en zal er steeds afgewogen worden of er bezuinigd moet worden op de bouw (materialen, afwerking, etc) of dat de financiering een extra impuls nodig heeft. In principe zullen we altijd met elkaar proberen de eventuele problemen en vraagstukken gezamenlijk op te lossen. Beslissingen lopen altijd via de ALV (Algemene Ledenvergadering) dus alle leden hebben zeggenschap in inspraak.

Hoe wordt het project gefinancierd?

66% lening bank 17% lening SVN (leenfonds van de gemeente Amsterdam) 8% gemeente Amsterdam (afname van gedeelte van de plint voor het realiseren van Het Huis van de Wijk en een Jongerencentrum) 5% verkoop obligaties 3% fondsen/subsidies 1% eigen inleg leden

Waar vind ik de statuten?

Deze kan je inzien via deze link.

Waar vind ik het Huishoudelijk Reglement?

Deze kan je inzien via deze link.

Waar vind ik het jaarverslag?

Deze kan je inzien via deze link.

Hoe groot zijn de woningen?

S woningen : circa 43 m2 M woningen: circa 47 m2 M+ woningen: circa 57 m2 L woningen : circa 70 m2 XL woningen : circa 90 m2

Wat zijn de huren van de woningen?

Deze worden nog precies berekend. Behalve de grootte van het appartement kan ook de ligging van invloed zijn op de huurprijs. Dit wordt momenteel, door onze commissie huren, verder uitgewerkt. De huren starten bij een netto huur van €880 (wettelijke huurgrens 2024).

Wat zijn de service kosten?

Deze zijn op dit moment nog niet bekend omdat er nog keuzes gemaakt moeten worden over verschillende zaken die hierop van invloed zijn. Door veel in eigen beheer te hebben kan er ook veel bespaard worden. We hopen z.s.m hierin inzicht in te kunnen geven.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Zodra iemand lid is geworden en de €1000,- inleggeld is betaald, wordt er een rangnummer toegekend. Bij de toewijzingen speelt dit rangnummer een belangrijke rol omdat het bepaalt op welke plaats je staat bij de keuze van de woningen.

Hoe wordt de betaalbaarheid bereikt?

Om de overige kosten (dus naast de huur) zo laag mogelijk te houden zullen er allerhande kostenbesparende maatregelen en initiatieven genomen worden. Doordat het gebouw duurzaam gebouwd wordt zullen de energiekosten laag zijn. Men kan meedoen met het delen van materiële zaken zoals gereedschap, naaimachine, wasmachine, bakfiets, auto, etc. Verder kan er gemeenschappelijk ingekocht worden en denken we eraan om op termijn de, met zonnepanelen opgewekte energie, terug te verkopen aan de markt.

Wat verstaan jullie onder multigenerationeel wonen?

Onze groep bestaat uit meer generaties, uit families met of zonder kinderen, studenten, alleenstaanden jong en oud, mensen van 0 tot 100-plus. Jong en oud zorgen bij Eureka! voor solidariteit en samenwerking tussen de verschillende generaties. Een goede buur voor elkaar zijn in een omgeving die dat praktisch maar ook sociaal omarmt.

Hoe duurzaam gaat er gebouwd worden?

Zo duurzaam mogelijk. De duurzaamheidseisen die in het bouwbesluit vast liggen zijn al tamelijk hoog. Eureka! probeert de lat nog wat hoger te leggen voor zover dat binnen ons budget kan. We gaan uit van een hybride hout/betonbouw met minimaal gebruik van staal. Zo veel mogelijk duurzame materialen waarbij we ook naar de ketenduurzaamheid van producenten, leveranciers en bouwers kijken.

Hoe gaat het gebouw eruit zien?

Het Definitief Ontwerp is januari 2024 goedgekeurd door de ALV. Kijk op onze website.

Hoeveel gemeenschappelijke ruimtes komen er?

Er zal ongeveer 500 m2 gemeenschappelijke ruimte komen. Denk aan de daktuin, de brede galerijen, de gemeenschappelijke huiskamer met grote keuken en een aantal ruimtes waar we nog met elkaar van gaan bepalen hoe deze gebruikt gaan worden; zoals logeerkamer, behandelruimte voor zorgverleners en werkplaats.

Hoe wordt de begroeiing van de gevel bewaterd?

Er komt een ‘blauw dak’. Dat wil zeggen dat er op het dak regenwater wordt opgevangen waarmee de begroeiing geïrrigeerd wordt. Daar wordt dus geen schoon leidingwater voor gebruikt. En het dak heeft ook nog een isolerende werking op de bovenste verdieping.

Hoeveel parkeerplaatsen komen er?

Twee parkeerplaatsen voor deelauto’s. Dit is het gevolg van het gemeentelijk beleid waarbij besloten is dat er voor nieuwbouwprojecten middenhuur geen parkeervergunningen meer worden afgegeven. Een parkeergarage onder het gebouw is geen optie omdat dat financieel niet haalbaar is.

Wat is de procedure mbt de wachtlijst?

Op het moment dat er bij een bepaalde categorie het quotum gehaald is, zal de eerstvolgende, die in diezelfde categorie valt, op een reservelijst geplaatst worden. Er wordt een aanbetaling gedaan op het lidmaatschapsgeld (€1.000,-) van €250,- en het reservelid betaalt de contributie en heeft verder dezelfde status als een lid, met uitzondering van het stemrecht. Deze persoon krijgt een rangnummer net als de leden.
Op het moment dat er weer ruimte komt in de categorie kan het ‘reservelid’ doorschuiven naar de status ‘lid’ en betaalt dan de resterende €750,- lidmaatschapsgeld. In het geval dat iemand zelf van de reservelijst af wil en het lidmaatschap opzegt, wordt het betaalde voorschot op het lidmaatschapsgeld omgezet in een obligatie. Het reeds betaalde contributie geld wordt niet terugbetaald. Per categorie is er een maximum van vijf reserveleden bepaald.

Waar vind ik de jaarverslagen van Eureka?

Die vind je via deze links: Jaarverslag Eureka! 2022 en Jaarverslag Eureka! 2023

Mijn vraag staat hier niet tussen. Waar kan ik hem stellen?

Stuur een mail naar info@eurekaamsterdam.nl