Losse Obligatie | Looptijd: 15 jaar | Waarde: €250 | Rente: 2,25%

 0,00

  

Deze oblicatie loopt voor 15 jaar met een rente van 2,25%.

Obligatie Reglement

Inhoud

1. Inleiding
1.2 definities
2. Obligatiehouders
3. Obligaties
4. Inschrijving
5. Aflossing, verlenging en overdraagbaarheid
6. Besteding en ontbindende voorwaarde
7. Privacyverklaring
8. Overige bepalingen
www.eurekaamsterdam.nl kvk: 862483578 info@eurekaamsterdam.nl

1. Inleiding

1.1. Aanleiding
Door het uitgeven van obligaties voorziet de Coöperatie Vereniging Eureka U.A. in een substantieel gedeelte van het geld dat nodig is voor de voorbereiding van de bouw van de woningen en de werkruimtes in Amsterdam. Deze financiering komt naast de contributie van (toekomstige) leden, een lening via externe financiering van banken en overige externe financiering zoals subsidies en bijdragen van partners. De Coöperatie Vereniging Eureka U.A. wil graag een project zijn dat midden in de maatschappij staat en ook daarom past financiering via obligaties bij ons project.

1.2. Definities
Artikel: Een artikel uit de obligatievoorwaarden
Aflossing: Een (gedeeltelijke) terugbetaling van de hoofdsom aan de obligatiehouder door de Uitgevende Instelling.
Aflossingsdatum: De datum waarop uiterlijk de obligatielening geheel afgelost dient te zijn.
€, EUR of euro: De euro, het wettig betaalmiddel in de eurozone.
Herfinanciering: Voor de obligaties die wij aan het einde van de looptijd niet direct kunnen aflossen, zullen wij nieuwe leningen aangaan (bijvoorbeeld door nieuwe
obligaties uit te geven). Dit noemen we herfinanciering.
Hoofdsom: De initiële hoofdsom vermeerderd met eventueel bijgeschreven rente en verminderd met verrichte aflossingen.
Ingangsdatum: De datum waarop de obligatielening aanvangt, uiterlijk 14 (veertien) dagen na sluiting van de inschrijvingsperiode. De ingangsdatum zal door de Uitgevende Instelling, met inachtneming van bovenstaande beperking, worden vastgesteld en aan obligatiehouders worden gecommuniceerd.
Initiële Hoofdsom: Het bedrag waarvoor een obligatiehouder in de obligatielening participeert (ofwel obligaties koopt) op de ingangsdatum, exclusief transactiekosten.
Inschrijvingsperiode: De periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2025 gedurende welke geïnteresseerden kunnen inschrijven op de obligatielening.
Inschrijving: Een schriftelijke toezegging van een geïnteresseerde om een of meerdere obligaties te kopen.
Looptijd: De looptijd van de obligatielening, zijnde de periode vanaf de ingangsdatum tot en met de aflossingsdatum.
Obligatie: Bewijs van deelname aan onze wervingsactie. Dit bewijs vertegenwoordigt het geldbedrag dat u aan ons uitleent.
Obligatiehouder: Natuurlijk persoon of rechtspersoon, die bij de Uitgevende Instelling geregistreerd staat als de eigenaar van een of meerdere obligaties. Om het simpel te houden verwijzen we in dit reglement soms naar de obligatiehouder als “u”.
Register: Wij houden een lijst bij met daarin de gegevens van alle uitgegeven obligaties en de bijbehorende obligatiehouders. Dit noemen we het register. Wij gebruiken de gegevens uit het register alleen om dit reglement uit te voeren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Rente: De door de Uitgevende Instelling op grond van de obligatielening aan deobligatiehouder verschuldigde vergoeding op jaarbasis over de nog uitstaande hoofdsom zoals in dit reglement bepaald.
Rente- en Aflossingsdatum: De datum waarop gedurende de looptijd jaarlijks renteen aflossing verschuldigd en betaald worden aan de obligatiehouder. Deze datum valt gedurende de looptijd elk jaar op dezelfde dag en maand als de ingangsdatum.
Schriftelijk: Een schriftelijke mededeling kan zowel gedaan worden per brief als per e-mail.
Uitgevende Instelling: Coöperatieve Vereniging Eureka U.A. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 862483578 en opgericht op 8 april 2020. Het geld, de rechten en plichten van deze obligaties actie vallen onder de Uitgevende Instelling. Om het simpel te houden verwijzen we in dit reglement soms naar de Uitgevende Instelling met “wij” of “ons”.
Website: De website van de Coöperatieve Vereniging Eureka U.A. is te vinden op www.eurekaamsterdam.nl Hierop is de officiële informatie over deze obligatie-uitgifte terug te vinden. Ook maken wij gebruik van andere websites om informatie te bieden over onszelf en de obligatie-uitgifte, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat informatie die op andere websites over ons staat juist en volledig is.

2. Obligatiehouders

2.1 Obligatiehouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven) zijn. Bij deelname van rechtspersoon is het bedrijf obligatiehouder, niet de contactpersoon.
2.2 De Uitgevende Instelling houdt een obligatieregister bij, met daarin de relevante gegevens van de obligatiehouders. De obligatiehouder mag altijd aan ons vragen welke gegevens we van haar hebben opgeslagen.
2.3 De obligatiehouder is verantwoordelijk om alle wijzigingen in deze gegevens tijdig door te geven aan de Uitgevende Instelling.
2.4 Als de obligatiehouder overlijdt – we hebben het dan over natuurlijke personen – zullen de rechten van de obligatie overgaan op de erfgenamen. De erfgenamen hebben de verantwoordelijkheid voor het informeren van de Uitgevende Instelling hierover waarbij het nodig is dat ze ons een bewijs sturen dat ze volgens de wet inderdaad de erfgenaam zijn.
2.5 In het geval van faillissement van de obligatiehouder is de Uitgevende Instelling niet verplicht de obligatie vervroegd af te lossen, maar is het in overleg met de Uitgevende Instelling toegestaan de obligatie door te verkopen aan een derde partij, zoals bedoeld in Artikel 5.5.
7. Privacyverklaring

7.1 Wanneer u zich aanmeldt voor deze obligaties-uitgifte vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook ontvangen wij gegevens via de bank bij de betaling van de obligaties. Deze gegevens gebruiken we om dit reglement uit te kunnen voeren.
7.2 Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw berichten te verwerken en te beantwoorden.
7.3 Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Greenhost B.V. of die van een derde partij met wie wij verwerkers overeenkomsten hebben afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken. Wij hebben maatregelen genomen om het aantal mensen dat intern uw persoonsgegevens kan inzien te beperken tot degenen die een directe rol spelen bij de verwerking van de inschrijvingen, betalingen en communicatie.
7.4 Het is mogelijk dat de gemeente ons in het kader van de wet Bibob verplicht gegevens te delen omtrent de omvang en herkomst van onze financiering voor het beginnen van bouwactiviteiten. Als dit het geval is, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Meer informatie over deze toets is te vinden op www.amsterdam.nl/bibob.
7.5 Het is mogelijk om de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, te veranderen, of te verwijderen, voor zover dit het uitvoeren van deze overeenkomst niet in gevaar brengt. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
7.6 U kan dat ook doen als u vindt dat we niet goed met uw gegevens omgaan, zodat we kunnen proberen om er samen uit te komen. Als dat niet lukt is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Overige Bepalingen

8.1 Als zich situaties voordoen die niet door dit reglement worden beschreven dan zal de Uitgevende Instelling zo goed mogelijk en naar eer en geweten een besluit nemen.
8.2 Als er tussen twee partijen een verschil van mening ontstaat over de uitvoering en/of interpretatie van dit reglement, dan is het de bedoeling om eerst onderling te proberen om op een prettige manier tot overeenstemming te komen. Behalve dit reglement geldt daarbij de Nederlandse wet als uitgangspunt. Indien dat niet lukt wordt het verschil van mening behandeld in een rechtbank die zich daarover mag uitspreken.

Aldus vastgesteld door de leden van de Coöperatieve Vereniging Eureka U.A. in de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2022

 

Categorie: